6970 276505

τηλεφωνικές παραγγελίες
erosspa » Διακριτική συσκευασία

Εχεμύθεια & Διακριτικότητα

Όλες οι παραγγελίες αποστέλλονται σε διακριτικές συσκευασίες οι οποίες δεν φέρουν λογότυπα, ή άλλα γνωρίσματα της ιστοσελίδας μας και χωρίς να γίνεται καμία αναφορά που να φανερώνει το περιεχόμενο τους.

Οι αποδείξεις αγοράς ή τα τιμολόγια τοποθετούνται εντός της συσκευασίας, είναι ανώνυμα και αναφέρουν μόνο το χαρακτηρισμό "Πελάτης Λιανικής".  Ως αποστολέας του δέματος δηλώνεται η εταιρεία μας, η οποία φέρει άλλο όνομα από αυτό των καταστημάτων της και του e-shop (δηλαδή δεν αναφέρεται ο διακριτικός τίτλος erosspa), έτσι ώστε να μην γίνεται καμία συσχέτιση με την ιστοσελίδα και να μην προδίδεται το περιεχόμενο της συσκευασίας. Επίσης μπορεί να γίνει παραλαβή του δέματος από τα τοπικά ταχυδρομεία για λόγους διακριτικότητας εφόσον ο πελάτης το επιθυμεί και το επιλέξει ως μέθοδος αποστολής.

   Confidentiality & Discretion

All orders are shipped in discreet packaging which bear no logos or other features of our website and without any reference to reveal their contents.

The receipts or invoices are placed inside the package, they are anonymous and only mentioned the designation "Retail Client". As the package sender stated our company, bearing a name other than that of the store and e-shop (ie not the distinctive title erosspa indicated), so that is no association with the site and not betrayed content packaging. You can also be receiving the package from the local post office for reasons of discretion if the customer wishes and choose a shipping method.